Εξετάσεις ECDL

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ECDL εφόσον θεωρεί ότι κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις, όπως τις περιγράφει η αντίστοιχη εξεταστέα Ύλη του Πιστοποιητικού ECDL που επιθυμεί να αποκτήσει.

Η προηγούμενη ή μη εκπαίδευσή του, το εκπαιδευτήριο, η μεθοδολογία εκπαίδευσής του είναι αποκλειστικά δική του επιλογή.

Οι εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά ECDL διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο στα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα ECDL.

Ο υποψήφιος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία απόκτησης κάποιου Πιστοποιητικού ECDL σε ένα οποιοδήποτε Εξεταστικό Κέντρο και να ολοκληρωθεί σε κάποιο άλλο, είτε στην Ελλάδα, είτε σε όλο τον κόσμο.

Εξεταζόμενες ενότητες:

Modul 1 – Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Grundlagen d. Informationstechnologie

Windows

Modul 2 - Χρήση Υπολ. και Διαχ. Αρχείων

Computerbenutzung und

Betriebssystemfunktionen

Modul 3 - Επεξεργασία Κειμένου 

 Textverarbeitung

MS Word 

Modul 4 - Υπολογιστικά Φύλλα

Tabellenkalkulation

MS Excel

Modul 5 - Βάσεις Δεδομένων 

Datenbanken

MS Access

Modul 6 - Παρουσιάσεις MS

       

 Präsentation

PowerPoint

Modul 7 - Διαχείριση Πληρ.& Επικοινωνίες

 Informations- und

Kommunikationsnetze

MS Internet Explorer 6 &
Outlook Express 6

Copyright © 2021 www.cyclus-online.de. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.